കെ ന്യൂസ് മത്സരം

1 min read

2023 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചന മത്സരത്തിലെ അവസാന (19-11-2023) ചോദ്യം? ⛔1) ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും ആസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? ⛔2) ഇന്നത്തെ...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (16-11-2023) ചോദ്യം? ⛔1) ഇന്നത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക vs ആസ്‌ട്രേലിയ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? ⛔2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (15-11-2023) ചോദ്യം? ⛔1) ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലാന്റ് മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? ⛔2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ്...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (12-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ x നെതർലാന്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ്...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (11-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് vs പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് vs പാക്കിസ്ഥാൻ...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (10-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക x അഫ്‌ഘാനിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (09-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലാന്റ് x ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീമിന്റെ...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (08-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് x നെതർലാന്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ്...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (07-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ആസ്‌ട്രേലിയ x അഫ്‌ഘാനിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ്...

1 min read

ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനമത്സരം ഇന്നത്തെ (06-11-2023) ചോദ്യം? 1) ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് x ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം വിജയിക്കും? 2) ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീമിന്റെ...

error: Content is protected !!